Gå till innehåll

Kommunala råd

Eskilstuna - Rådet för funktionsrättsfrågor

Rådet för funktionsrättsfrågor ska initiera, följa upp och driva på ett aktivt och systematiskt arbete för funktionsrätt i Eskilstuna kommunkoncern.

Det omfattar:

  • Att bidra till beredning av förslag och underlag som grund för att utveckla arbetet för att stärka rättigheter och möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar i Eskilstuna kommun.
  • Att som grund för vidareutveckling av arbetet, med utgångspunkt i Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, följa upp nämndernas samlade arbete, bland annat i form av årlig rapport.
  • Omvärldsbevakning.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer
Rådets protokoll/minnesanteckningar. Redovisas ej på kommunens hemsida


Flen - Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett samverkansorgan mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer i Flens kommun och kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Rådet har 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare och består av representanter från funktionsrättsorganisationer samt två stycken förtroendevalda.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer. Redovisas ej på kommunens hemsida
Rådets protokoll/minnesanteckningar


Gnesta - Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna

Rådet är ett referensorgan och remissinstans. I Gnesta kommun träffas rådet minst fyra gånger per år.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer
Rådets protokoll/minnesanteckningar


Katrineholm - Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet verkar för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.

Funktionsrättsrådet består av representanter från kommunens handikappföreningar samt kommunens förvaltningar och bolag. Rådets ordförande ingår i folkhälsoutskottet, som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm ska bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer. Redovisas ej på kommunens hemsida
Rådets protokoll/minnesanteckningar


Nyköping - Kommunala Funktionshinderrådet

Kommunala Funktionshinderrådet (KFR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för föreningar som organiserar personer med funktionsnedsättning och kommunens styresler och nämnder.

Kommunala Funktionshinderrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 10-14 personer valda från de olika handikapporganisationerna. KFR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Rådet har tre sammanträden per år och två arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer
Rådets protokoll/minnesanteckningar


Oxelösund - Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer verksamma i kommunen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor är organisatoriskt knuten till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser bland sina politiker två ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer (Bläddra ner till Rådgivande organ på kommunens hemsida)
Rådets protokoll/minnesanteckningar


Strängnäs - Rådet för funktionshinderfrågor

Kommunens råd för funktionshinderfrågor tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Därför har rådet för funktionshinderfrågor möjlighet att lämna synpunkter på förslag innan färdigställande. Det kan till exempel handla om lärmiljön i skolan eller hinder i den fysiska miljön.

Rådet hanterar även egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer. Redovisas ej på kommunens hemsida.
Rådets protokoll/minnesanteckningar

Trosa - Äldre- och omsorgsrådet

Äldre- och omsorgsrådet är ett organ för samråd mellan kommunen och pensionärsföreningarna i äldrefrågor samt organisationerna för personer med funktionsnedsättning. Rådet är också en inomkommunal remissinstans och har förslagsrätt till kommunstyrelse och nämnder. Kommunen ska informera rådet om verksamhet, planerade förändringar och åtgärder som rör pensionärer samt funktionsnedsatta.

Rådet är organisatoriskt sett knutet till kommunstyrelsen och består av ordförande, vice ordförande, ledamot samt representanter från fem pensionärsorganisationer och tre handikapporganisationer.

Politisk sammansättning
Representerade föreningar och organisationer. Redovisas ej på kommunens hemsida.
Rådets protokoll/minnesanteckningar


Vingåker - Funktionsrättsrådet

Ingen information på kommunens hemsida om rådets verksamhet.

Politisk sammansättning
Representerande föreningar och organisationer. Redovisas ej på kommunens hemsida.
Rådets protokoll/minnesanteckningar